Kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

De rol van ouders

Ouderbetrokkenheid!

Door ouders te betrekken hebben de pedagogisch medewerkers van de Rommelpot de mogelijkheid met hen te communiceren over de opvoeding, pedagogisch met hen af te stemmen en de leefwereld thuis en op het kindercentrum te verbinden. Dat is belangrijk voor kinderen: het geeft ze een veilig gevoel, wat een belangrijke basis is voor hun ontwikkeling. Daarnaast kan het nog meer opleveren dat in het belang is van kinderen. Bevordering van kindvriendschappen, vertrouwen en gezelligheid en steun voor ouders, inspiratie en informatie en praktische steun voor leidsters en kwaliteit voor het kindercentrum als geheel.

Oudercontact

De ouders/verzorgers dragen tijdens het brengen en halen van het kind in belangrijke mate bij aan het geleidelijk overgaan van de thuissituatie naar de speelsituatie (en omgekeerd). Deze gelegenheid wordt vaak tevens aangegrepen om wederzijds informatie over het kind uit te wisselen. Ouders/verzorgers kunnen de leidster en medewerkers bij aanvang informeren over bijvoorbeeld het humeur of de gezondheid van het kind, de pedagogisch medewerkers kunnen na afloop kort verslag doen van bijzondere voorvallen tijdens de speelochtend. Indien het wenselijk is dat hier meer tijd voor wordt uitgetrokken, kan er ook een gesprek worden aangevraagd met de leidster en medewerkers. Ook wordt er gewerkt met de Bitcare app! Op ieder moment van de dag kunnen ouders precies zien hoe het gaat met hun kind. Want met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s gedeeld. Ook is er een chatfunctie. Verlof, verzuim, ruil, extra en flex-dagen zijn eenvoudig door ouders aan te vragen.

Mentorschap

Ieder kind krijgt bij aanvang van de opvang een mentor. Zij volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar worden minimaal een keer per jaar door de mentor van hun kind uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Voor de BSO kinderen gaat er geen uitnodiging uit, maar er kan indien nodig op initiatief van zowel de mentor als de ouder een gesprek plaats vinden. Als er eerder twijfels of vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan wordt er niet gewacht tot dit gesprek, maar wordt dat al eerder met de ouders besproken. In die zin komen er tijdens het 10- minuten gesprek geen ‘zorgelijke of nieuwe zaken’ aan de orde.

Oudercommissie

De Rommelpot heeft voor de locatie aan de Buiskoolstraat en de locatie aan de Emmerhoutstraat een oudercommissie. De oudercommissie van de Emmerhoutstraat bestaat uit een aantal ouders van de voorschool en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie van de Buiskoolstraat bestaat uit een aantal ouders van de dagopvang en van de buitenschoolse opvang gecombineerd. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen van de desbetreffende locatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De oudercommissie vergadert minimaal 4x per jaar waarvan tenminste 3 vergaderingen plaatsvinden in aanwezigheid van de leidinggevende van de Rommelpot. De oudercommissie heeft echter altijd de mogelijkheid om alleen met de leden van de oudercommissie te vergaderen. In samenwerking met de pedagogisch medewerkers wordt er door de oudercommissie een jaarlijkse informatieavond georganiseerd. Vanwege de kleinschaligheid en de geringe afstand van de locaties vergaderen de oudercommissies van beide locaties gezamenlijk.

Klachtenregeling

Op de Rommelpot willen we er alles aan doen om onze kinderen en ouders zo goed mogelijke opvang te bieden. Als u als ouder/verzorger het idee heeft dat er in de opvang iets niet in orde is of als u ontevreden bent dan is het van belang dat u dit laat weten, zodat er aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leren wij als organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Kindercentrum de Rommelpot heeft hiervoor een interne klachtenprocedure. Als ouders en de leidinggevende er onderling niet uitkomen dan kan het geschil vanaf 1 januari 2016 voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
Waar een kind nog kind mag zijn!
Interne klachtenprocedure Reglement geschillencommissie Brochure geschillencommissie
Bitcare Reglement oudercommissie  Emmerhoutstraat Reglement oudercommissie Buiskoolstraat
Kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

De rol van ouders

Ouderbetrokkenheid!

Door ouders te betrekken hebben de pedagogisch medewerkers van de Rommelpot de mogelijkheid met hen te communiceren over de opvoeding, pedagogisch met hen af te stemmen en de leefwereld thuis en op het kindercentrum te verbinden. Dat is belangrijk voor kinderen: het geeft ze een veilig gevoel, wat een belangrijke basis is voor hun ontwikkeling. Daarnaast kan het nog meer opleveren dat in het belang is van kinderen. Bevordering van kindvriendschappen, vertrouwen en gezelligheid en steun voor ouders, inspiratie en informatie en praktische steun voor leidsters en kwaliteit voor het kindercentrum als geheel.

Oudercontact

De ouders/verzorgers dragen tijdens het brengen en halen van het kind in belangrijke mate bij aan het geleidelijk overgaan van de thuissituatie naar de speelsituatie (en omgekeerd). Deze gelegenheid wordt vaak tevens aangegrepen om wederzijds informatie over het kind uit te wisselen. Ouders/verzorgers kunnen de leidster en medewerkers bij aanvang informeren over bijvoorbeeld het humeur of de gezondheid van het kind, de pedagogisch medewerkers kunnen na afloop kort verslag doen van bijzondere voorvallen tijdens de speelochtend. Indien het wenselijk is dat hier meer tijd voor wordt uitgetrokken, kan er ook een gesprek worden aangevraagd met de leidster en medewerkers. Ook wordt er gewerkt met de Bitcare app! Op ieder moment van de dag kunnen ouders precies zien hoe het gaat met hun kind. Want met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s gedeeld. Ook is er een chatfunctie. Verlof, verzuim, ruil, extra en flex-dagen zijn eenvoudig door ouders aan te vragen.

Mentorschap

Ieder kind krijgt bij aanvang van de opvang een mentor. Zij volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar worden minimaal een keer per jaar door de mentor van hun kind uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Voor de BSO kinderen gaat er geen uitnodiging uit, maar er kan indien nodig op initiatief van zowel de mentor als de ouder een gesprek plaats vinden. Als er eerder twijfels of vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan wordt er niet gewacht tot dit gesprek, maar wordt dat al eerder met de ouders besproken. In die zin komen er tijdens het 10- minuten gesprek geen ‘zorgelijke of nieuwe zaken’ aan de orde.

Oudercommissie

De Rommelpot heeft voor de locatie aan de Buiskoolstraat en de locatie aan de Emmerhoutstraat een oudercommissie. De oudercommissie van de Emmerhoutstraat bestaat uit een aantal ouders van de voorschool en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie van de Buiskoolstraat bestaat uit een aantal ouders van de dagopvang en van de buitenschoolse opvang gecombineerd. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen van de desbetreffende locatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De oudercommissie vergadert minimaal 4x per jaar waarvan tenminste 3 vergaderingen plaatsvinden in aanwezigheid van de leidinggevende van de Rommelpot. De oudercommissie heeft echter altijd de mogelijkheid om alleen met de leden van de oudercommissie te vergaderen. In samenwerking met de pedagogisch medewerkers wordt er door de oudercommissie een jaarlijkse informatieavond georganiseerd. Vanwege de kleinschaligheid en de geringe afstand van de locaties vergaderen de oudercommissies van beide locaties gezamenlijk.

Klachtenregeling

Op de Rommelpot willen we er alles aan doen om onze kinderen en ouders zo goed mogelijke opvang te bieden. Als u als ouder/verzorger het idee heeft dat er in de opvang iets niet in orde is of als u ontevreden bent dan is het van belang dat u dit laat weten, zodat er aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leren wij als organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Kindercentrum de Rommelpot heeft hiervoor een interne klachtenprocedure. Als ouders en de leidinggevende er onderling niet uitkomen dan kan het geschil vanaf 1 januari 2016 voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
Waar een kind nog kind mag zijn!
Bitcare Interne klachtenprocedure Reglement geschillencommissie Brochure geschillencommissie
Reglement oudercommissie  Emmerhoutstraat Reglement oudercommissie Buiskoolstraat
kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

De rol van

ouders

Ouderbetrokkenheid!

Door ouders te betrekken hebben de pedagogisch medewerkers van de Rommelpot de mogelijkheid met hen te communiceren over de opvoeding, pedagogisch met hen af te stemmen en de leefwereld thuis en op het kindercentrum te verbinden. Dat is belangrijk voor kinderen: het geeft ze een veilig gevoel, wat een belangrijke basis is voor hun ontwikkeling. Daarnaast kan het nog meer opleveren dat in het belang is van kinderen. Bevordering van kindvriendschappen, vertrouwen en gezelligheid en steun voor ouders, inspiratie en informatie en praktische steun voor leidsters en kwaliteit voor het kindercentrum als geheel.

Oudercontact

De ouders/verzorgers dragen tijdens het brengen en halen van het kind in belangrijke mate bij aan het geleidelijk overgaan van de thuissituatie naar de speelsituatie (en omgekeerd). Deze gelegenheid wordt vaak tevens aangegrepen om wederzijds informatie over het kind uit te wisselen. Ouders/verzorgers kunnen de leidster en medewerkers bij aanvang informeren over bijvoorbeeld het humeur of de gezondheid van het kind, de pedagogisch medewerkers kunnen na afloop kort verslag doen van bijzondere voorvallen tijdens de speelochtend. Indien het wenselijk is dat hier meer tijd voor wordt uitgetrokken, kan er ook een gesprek worden aangevraagd met de leidster en medewerkers. Ook wordt er gewerkt met de Bitcare app! Op ieder moment van de dag kunnen ouders precies zien hoe het gaat met hun kind. Want met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s gedeeld. Ook is er een chatfunctie. Verlof, verzuim, ruil, extra en flex-dagen zijn eenvoudig door ouders aan te vragen.

Mentorschap

Ieder kind krijgt bij aanvang van de opvang een mentor. Zij volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar worden minimaal een keer per jaar door de mentor van hun kind uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Voor de BSO kinderen gaat er geen uitnodiging uit, maar er kan indien nodig op initiatief van zowel de mentor als de ouder een gesprek plaats vinden. Als er eerder twijfels of vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan wordt er niet gewacht tot dit gesprek, maar wordt dat al eerder met de ouders besproken. In die zin komen er tijdens het 10- minuten gesprek geen ‘zorgelijke of nieuwe zaken’ aan de orde.

Oudercommissie

De Rommelpot heeft voor de locatie aan de Buiskoolstraat en de locatie aan de Emmerhoutstraat een oudercommissie. De oudercommissie van de Emmerhoutstraat bestaat uit een aantal ouders van de voorschool en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie van de Buiskoolstraat bestaat uit een aantal ouders van de dagopvang en van de buitenschoolse opvang gecombineerd. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen van de desbetreffende locatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De oudercommissie vergadert minimaal 4x per jaar waarvan tenminste 3 vergaderingen plaatsvinden in aanwezigheid van de leidinggevende van de Rommelpot. De oudercommissie heeft echter altijd de mogelijkheid om alleen met de leden van de oudercommissie te vergaderen. In samenwerking met de pedagogisch medewerkers wordt er door de oudercommissie een jaarlijkse informatieavond georganiseerd. Vanwege de kleinschaligheid en de geringe afstand van de locaties vergaderen de oudercommissies van beide locaties gezamenlijk.

Klachtenregeling

Op de Rommelpot willen we er alles aan doen om onze kinderen en ouders zo goed mogelijke opvang te bieden. Als u als ouder/verzorger het idee heeft dat er in de opvang iets niet in orde is of als u ontevreden bent dan is het van belang dat u dit laat weten, zodat er aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leren wij als organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Kindercentrum de Rommelpot heeft hiervoor een interne klachtenprocedure. Als ouders en de leidinggevende er onderling niet uitkomen dan kan het geschil vanaf 1 januari 2016 voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
Waar een kind nog kind mag zijn!
Bitcare Interne klachtenprocedure Reglement geschillencommissie Brochure geschillencommissie
Reglement oudercommissie  Emmerhoutstraat Reglement oudercommissie Buiskoolstraat